MIKÄ ON EKKLESIA?

JUMALAN ”UUSI VIINILEILI” – APOSTOLINEN JA PROFEETALLINEN SEURAKUNTA, ENNALLEEN ASETETTU.

MITÄ JUMALA ON TEKEMÄSSÄ?

Jumala on ennalleen asettamassa seurakuntaansa – EKKLESIAA. Hän nostaa seurakunnan jäännöksen tasolle, missä toimitaan Jumalan voimassa, niin että alueet voivat muuttua ja Jumalan valtakunta laajentua. Jumalan asettama päämäärä seurakunnalle on olla Jumalan läsnäolon paikka. Niin kuin 2.Moos.25:8-9 mainitsee, olla pyhäkkö, Jumalan asumus.

1.Piet.2:5 ”Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.”

Ef.2:19-22 ”Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.”

Edelliset jakeet kuvaavat sitä, mitä Jumala on tekemässä tänä aikana. Nyt on seurakunnan järjestäytymisen aika. Seurakuntaa kuvataan monella eri tavalla: Jeesuksen ruumiina, johon kaikki ovat sitoutuneet. Jeesuksen morsiamena, jota syvästi rakastetaan. Jumalan perheenä sekä Hänen temppelinään. Kaiken päämäärä on Jumalan kirkkaus ihmisten keskellä.  

MIKÄ ON UUSI VIINILEILI?

Se on nahkainen astia, jossa voi säilyttää ja kuljettaa viiniä. Uusi viinileili on joustava ja antaa viinin käymiseen tilaa laajentua. Kun viinileili ikääntyy, se tulee VANHAKSI, siitä tulee kova, eikä sitä voi enää käyttää. Jeesus sanoi, ettei uutta viiniä voi laittaa vanhaan viinileiliin. Uusi viini laitetaan uusiin viinileileihin.

Luuk.5:37-38 ”Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit menevät pilalle. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.”

Ef.4:7-13 UUSI VIINILEILI

”Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan: ”Hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille.” Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan.”

Ef.2:19-22 APOSTOLIS-PROFEETALLINEN PERUSTUS

”Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.”

JUMALAN KIRKKAUS ON UUTTA VIINIÄ, vain uusi viinileili voi kantaa sitä. SEURAKUNTA on VIINILEILI. Jumala haluaa koko ajan antaa uutta viiniä, mutta Hän tarvitsee viinileilin uudelle viinille, eli astian, joka pystyy sen vastaanottamaan. Jumala odottaa, että me valmistaisimme uuden viinileilin Hänelle. (Ef.4:11-12) Tätä kutsutaan APOSTOLISEKSI SEURAKUNNAKSI. Viisi elementtiä = uusi viinileili

 • Apostolit edustavat Jumalan AUKTORITEETTIA. He ovat ihmisiä, jotka saavat Jumalan järjestyksen seurakuntaan, luovat perustuksen sekä huolehtivat palvelijoiden lähettämisestä. Apostolit ovat hyvin toiminnallisia johtajia.
 • Profeetat tuovat esiin Jumalan ilmoitusta. He ovat ihmisiä, jotka tuovat esiin profeetallisen ilmestyksen seurakunnassa, Jumalan yhteisölle antaman näyn, suunnan ja ajoituksen.
 • Opettajat tuovat esiin Jumalan OHJEITA. He ovat ihmisiä, jotka ovat lahjakkaita tuomaan esiin YMMÄRRYSTÄ Jumalan tahdosta ja Hänen teistään. He opettavat ja harjoittavat seurakuntaa täyttämään tämän tehtävän. Opettajat varustavat ihmisiä Jumalallisilla ohjeilla.
 • Paimenet välittävät Jumalan HUOLENPITOA. He ovat lahjakkaita ihmisiä lohduttamaan, hoitamaan ja suojelemaan laumaa sekä opetuslapseuttamaan uskoontulleita. He pitävät voimassa yhteyttä. Paimenet välittävät ja rakastavat.
 • Evankelistat toimivat Jumalan VOIMASSA. He julistavat evankeliumia, korjaavat satoa pimeydestä Jumalan Kuningaskuntaan. He myös tuovat esiin ihmeitä ja merkkejä. Evankelistat herättävät ihmisiä Jumalan voimalla.
 • Uuden viinileilin toiminnallinen järjestys: Evankelista tuo ihmisiä sisään Kuningaskuntaan, paimen lohduttaa ja huolehtii, profeetat antavat näkyjä / avaavat kutsua, opettajat treenaavat ja ohjeistavat, apostolit tuovat järjestystä ja laittavat oikeita ihmisiä oikeille paikoille palvelemaan.
 • Jokainen varustetaan ja siitä muotoutuu Jumalan EKKLESIA maanpäällä.
 • 16:18 ”…tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani (EKKLESIA)…”
 • Jos emme ymmärrä mitä EKKLESIA on tai mitä se tarkoittaa, emme koskaan voi käsittää Jumalan näkyä Hänen seurakunnalleen.

MITEN RAKENNAMME UUDEN VIINILEILIN SEURAKUNNAN?

1.Kor.12:28 ”Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä.”

Raamatussa järjetyksellä on aina suuri merkitys. Uuden viinileilin perustus, joka toimii: 1. apostoli, 2. profeetta ja 3. opettaja. Kun tämä järjestys on kunnossa, alkaa tapahtumaan ihmeitä, parantumisia, avustamista jne.

 

MIKÄ KUNINGASKUNTA ON?

Me olemme Jeesuksessa Kuninkaallista papistoa Melkisedekin järjestyksen mukaan.

1.Piet.2:9 ”Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa.”

Melkisedek oli muinaisen Saalemin kuningas sekä Korkeimman Jumalan pappi.

Hepr.7:1 ”Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan, Korkeimman, pappi. Kun Abraham palasi takaisin voitettuaan kuninkaat, Melkisedek meni häntä vastaan ja siunasi hänet,”

Arvoituksellisella Melkisedekillä ei ollut alkua eikä loppua, hän on ikuinen olento, Kristukseen verrattavissa (Hepr.7:3). Jumala oli asettanut hänet kuninkaaksi / papiksi Saalemiin, eli samaan paikkaan, jota myöhemmin kutsuttiin Siionin vuoreksi, paikkaan, jossa oli Daavidin Ilmestysmaja.

Hepr.7:3 ”Isättömänä ja äidittömänä, vailla sukuluetteloa, ilman päivien alkua ja elämän loppua hän (Melkisedek) on Jumalan Poikaan verrattavissa, ja hän pysyy pappina ikuisesti.”

Daavid ymmärsi kuningas / pappi roolin ja toimi siinä pätevästi. Kun arkki tuotiin Siionin vuorelle Daavidin Ilmestysmajaan, niin Daavid pukeutui sekä papiksi että kuninkaaksi.

1.Aik.15:27 ”Daavid oli pukeutunut hienosta pellavakankaasta tehtyyn viittaan (KUNINGAS). Samoin olivat pukeutuneet kaikki leeviläiset, jotka kantoivat liitonarkkua, ja laulajat sekä Kenanja, joka johti kantamista. Daavidilla oli yllään myös pellavainen kasukka (PAPPI).

Jumala hyväksyi Daavidin sekä kuninkaana että pappina. Daavid profetoi, että Messias tulee toimimaan kuningas / pappi -tehtävässä.

Ps.110:4 ”Herra on vannonut eikä muuta mieltään: ”Sinä olet pappi ikuisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

Jeesus on ”ikuinen pappi” Melkisedekin järjestyksen mukaan.

Hepr.5:10 ”Häntä Jumala kutsuu ylipapiksi ”Melkisedekin järjestyksen mukaan”.

Meidän kuningasten Kuninkaamme ja meidän Ylipappimme Herran edessä!

Apostoli Paavali kirjoittaa 1.Piet.2:9, että nyt me olemme KUNINKAALLISTA PAPISTOA. Tämä tarkoittaa, että me emme ole ainoastaan pappeja Jumalan edessä, vaan olemme KUNINKAALLISIA pappeja: sekä kuninkaita että pappeja. Tämä tarkoittaa paljon enemmän, kuin että käymme seurakunnassa ja kannatamme varoillamme seurakunnan toimintaa. Tämä tarkoittaa, että jokainen Jeesuksen seuraaja on papistoa (palvelee / palvoo Jumalan edessä), ja että Jeesus on antanut meille Hänen kuninkaallisen auktoriteettinsa.

Ymmärtääksemme Jumalan mielen mukaisen Ekklesian merkityksen, on ensin hyvä ymmärtää mitä tarkoittaa KUNINGASKUNTA, joka on yksi suurimmista Raamatun teemoista.

Matt.6:33 ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa (KUNINGASKUNTAA) ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.”

Etsikää aina ensin Jumalan Kuningaskuntaa! Jeesuksen sanoma: KUNINGASKUNTA ON KÄSILLÄ.”

Raamattu opettaa, että Taivaassa on VALTAISTUIN ja valtaistuimella istuu Jeesus, joka HALLITSEE! Kuningaskunta on siis aina siellä, missä Jeesus hallitsee. KUNINGASKUNTA tarkoittaa HALLITSEMISTA! Siellä mihin Jeesuksen hallinta on perustettu, sinne myös Jumalan Kuningaskunta on tullut. Jeesus opetti meitä rukoilemaan: ”Tulkoon Sinun valtakuntasi (KUNINGASKUNTASI), tapahtukoon Sinun tahtosi niin maan päällä, kuin se on Taivaassa.”

Jeesus kehoitti rukoilemaan Jumalan tahtoa, Hänen hallintavaltaansa maan päälle. Kun Jumalan TAHTO tapahtuu maan päällä, niin kuin se on Taivaassa…. silloin JUMALAN KUNINGASKUNTA on tullut.

Mitä näyttää, kun Jumalan tahto on täydellisesti läsnä?

Loistava esimerkki on SIION (ajaton Jumalan ilmestymisen paikka, missä Jumalan luodut kruunaavat Häntä). Huomio SIIONIN vuori (eri asia kuin SIION) on fyysinen paikka, johon Daavid rakensi Jumalan pyynnöstä Ilmestysmajan, jossa Jumalaa palvottiin päivin ja öin kokoaikaisesti ja jossa Jumalan kirkkaus lepäsi. Jumalan tahto on AINA täydellisenä kirkkauden läsnäolossa, SIIONISSA. Kirkkaudessa, esimerkiksi Taivaassa ei ole sairautta, ei kipua, ei syntiä, ei puutetta, joita Saatana yrittää tuoda esiin täällä maan päällä.

Jeesus sanoi, että kun Jumalan tahto maan päällä on niin kuin Taivaassa, KUNINGASKUNTA on tullut maan päälle. Kun KUNINGASKUNTA manifestoituu, se tarkoitaa, että TAIVAS manifestoituu täällä maanpäällä.

Ps. 110:2 ”Herra ojentaa sinun voimasi valtikan Siionista: ”Hallitse vihollistesi keskellä!”

Ps. 78 Näemme, kuinka Jumala laittoi pyhäkkönsä Siioniin juuri niin kuin Taivaassa. Voisiko olla niin, että Jumala oli siirtämässä komentokeskusta Taivaallisesta Siionista maanpäälliseen Siioniin, sinne mihin Daavid laittoi telttamajansa. Siitä maanpäällisestä komentokeskuksesta, jossa Jumala oli kruunattu Israelin ylistyslauluilla (Ps.22:4), tulisi hallintapaikka.

Joh.12:31 maa on Saatanan hallussa. Uudessa Testamentissa Paholaista kutsutaan ”maailman ruhtinaaksi”.

Jeesus sanoi, että Saatana on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta Hän on tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. (Joh.10:10) Elämme vihollisen alueella. Siksi maailmassa on vielä kipua ja kärsimystä.

ON KAHDEN KUNINGASKUNNAN KONFLIKTI. Jumalan KIRKKAUDEN Kuningaskunnan ja Saatanan PIMEYDEN valtakunnan konflikti. Jumala kutsuu seurakuntaansa manifestoimaan HÄNEN HALLINTAANSA keskellä Saatanan hallinta-aluetta. Se tarkoittaa SOTAA!

KUNINGASKUNNASSA on kyse siitä, kuka HALLITSEE!

Kun tuomme esiin Jumalan Kuningaskuntaa, se tarkoittaa, että tuomme esiin Hänen hallintavaltaansa ja tahtoaan täällä maan päällä. Tuo on osa seurakunnan kutsua. Tämän takia, kun Jeesus puhui Hänen ”seurakunnastaan”, Hän käytti kreikankielistä sanaa EKKLESIA. Yleensä käännämme sanan EKKLESIA sanalla seurakunta, mutta sitä sana EKKLESIA ei tarkoittanut Jeesuksen päivinä.

EKKLESIA ei ollut uskonnollinen sana. Sillä ei ollut uskoon eikä uskontoon liittyvää kontekstia. Se oli sekulaari, maallinen sana, joka oli Rooman valtakunnassa tuttu sana. Se oli HALLINNOLLINEN SANA.

 

MITÄ TARKOITTAA EKKLESIA, MIKÄ SE ON?

Tästä ovat opettaneet myös Dutch Sheets, Robert Heidler sekä Chuck Pierce.

Antiikin aikana, kun Rooman armeijat valloittivat uusia alueita, he perustivat ryhmiä, jota kutsuttiin nimellä EKKLESIA. EKKLESIA oli MUUTOSVAIHEEN TIIMI. Tämä tiimi meni valloitettuun kaupunkiin ja tunkeutui (meni, murtautui läpi) hallintoon, sosiaalisiin rakenteisiin ja kouluhin. He opettivat ihmisille kieltä, tapoja ja Rooman traditioita. Heidän tavoitteensa oli MUUTTAA KULTTUURIA enemmän Rooman kulttuurin mukaiseksi. He esittelivät Rooman arvoja ja ihanteita niille määrätylle alueelle. He auttoivat entisiä barbaareja oppimaan, mitä tarkoittaa elää Roomalaisena.

EKKLESIALLA oli hallinnollinen valta sekä toimivalta alueilla, joihin heidät oli lähetetty. Tiimi varmisti, että Rooman imperiumin lakeja noudatettiin. Tuloksena oli, että vallatun alueen asukkaat oppivat roomalaisena elämisen edut ja vastuut. Ekklesia -sanalla oli myös merkityksiä uloskutsutut, koolle kutsutut, kansankokous. Aina se tarkoitti erikseen määriteltyä ryhmää.

Kun Jeesus valtasi (tunkeutui) Saatanan Kuningaskuntaan ilmestyen keskuuteemme, Hän tuli perustamaan HÄNEN EKKLESIAANSA maan päälle. Hän etsi itselleen seuraajia, opetuslapsia. Hän alkoi rakentamaan EKKLESIAA, joka Hänen ristintyönsä jälkeen alkaisi levittämään KUNINGASKUNNAN todellisuutta. Tästä Hän opetti 40 päivää ylösnousemuksensa jälkeen.

Me olemme Jumalan EKKLESIA. Me olemme hallinnollinen ruumis. Meidät on kutsuttu vastustamaan ja voittamaan paholaisen voima, niin että Jumalan Kuningaskunta, Jumalan voima ja kirkkaus voivat ilmestyä maan päällä.

Tämän takia Uuden Testamentin kirjoittajat käyttivät sanaa EKKLESIA kuvaamaan seurakuntaa.

Kun Paavali kirjoittaa Ef.4, että me olemme Jumalan Ekklesia, hän tarkoitti tätä edellä kuvailtua asiaa. Efeson ihmiset ymmärsivät heti mistä Paavalin julistuksessa oli kyse.

Seurakunta, Jeesuksen seuraajat, ovat kutsutut vaikuttamaan yhteiskuntaan JUMALAN EKKLESIANA. Tuota Jeesus tarkoitti, kun sanoi, että olette ”maan suola”. Tämä tarkoittaa, että jokainen Kristitty tarvitsee varustamista poistaakseen paholaisen ja asettaakseen Jumalan Kuningaskunnan hallinnan omalle vaikutusalueelleen.

 

KUINKA VOIMME TUODA ESIIN KUNINGASKUNNAN HALLINTAA MAAN PÄÄLLÄ?

Tuomalla esiin Jumalan voimaa. Odottamalla Jumalan lähettämistä. Antamalla Jumalan täyttää suumme Hänen sanoillaan.

Jeesus tuli maan päälle ja tuhosi vihollisen töitä tuoden Jumalan hallinnon maan päälle.

Hän toi esiin JUMALAN VOIMAA.

 • Kun rukoilemme sairaitten puolesta ja näemme heidän parantuvan, tuomme esiin Jumalan hallintoa.
 • Jumala haluaa, että ymmärrämme Hänen EKKLESIANAAN, että meillä on auktoriteetti rukouksessa ja ylistyksessä VOITTAA vihollisen suunnitelmat. TÄMÄ ON KUNINGASKUNNAN HALLINTAA. Näin tapahtuu, kun toimimme Jumalan EKKLESIANA.
 • Tuomme esiin Jumalan EKKLESIAN hallintaa VOIMASSA, RUKOUKSESSA, YLISTYKSESSÄ SEKÄ PROFEETALLISILLA JULISTUKSILLA.

Raamatullinen periaate: Kun Jumalan profeetalliset julistukset vapautetaan ilmapiiriin, tapahtuu muutos.

 • Jumala on luonut ja kutsunut Hänen EKKLESIANSA.
 • EKKLESIA on hallinnollinen, lainsäädännöllinen elin.
 • EKKLESIA asettaa rajoja.
 • EKKLESIA tekee julistuksia ja muuttaa lakeja.
 • Kun seurakunta / yhteisö / Jeesuksen seuraajat, JUMALAN EKKLESIA, tekevät profeetallisia julistuksia, asiat ja tilanteet MUUTTUVAT.

Apostolisen yhteisön ennalleen asettaminen, missä viitahoinen Kristuksen lahja toimii:

 • Kutsuttu olemaan opetus- ja varustusyhteisö, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Kokoontumispaikka ylistysjuhlille ja Raamatullisille juhlille
 • Varustamo seurakunnalle, kotona kokoontuville ryhmille ja muille palvelutehtäville
 • Viisitahoisen palvelulahjan toimimisen paikka
 • Lähettävä keskus: lähettää apostolis-profeetallisia tiimejä kansoihin

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.